Personnel International
+48 512 44 05 06

POLITYKA PRYWATNOŚCI
& POLITYKA COOKIES

KLAUZULA INFORMACYJNA

 W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE chcemy przekazać kilka informacji.

Cel RODO

Wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

 

Administrator danych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Personnel International BPO Sp. z o.o.                  z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 52A współpracujący z firmami, z  którymi  zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.

  • Cele i podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO,                        tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w celu podpisania umowy.

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu świadczenia procesów rekrutacyjnych.

Dane osobowe osób zatrudnianych przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem                        i przebiegiem procesu zatrudnienia. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pana/Pani danych dla celów podatkowych, rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwalnych.

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w inny sposób niż zautomatyzowany.

Odbiorcy danych

 Odbiorcą danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty konieczne w celu realizacji procesów rekrutacyjnych, realizacji działalności Administratora (np. kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy kurierskie).

Odbiorcą danych osobowych osób zatrudnianych będą podmioty konieczne w celu zawarcia umowy  o pracę, umowy zlecenie, wszelkich dokumentów wynikających z Kodeksu Pracy, obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych, realizacji działalności Administratora (np. kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy kurierskie, firmy księgowe).

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane  osobowe obywateli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być przekazywane do państw trzecich. Dokładamy wszelkiej staranności przy zabezpieczeniu danych osobowych.

Okres przechowywania danych

 Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa, potrzebny do realizacji procesów rekrutacyjnych lub do końca okresu przedawnienia roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach prowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres do 2 lat od złożenia aplikacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

Dane osobowe osób zatrudnianych będą przechowywane przez okres wymagany przez Kodeks Pracy, potrzebny do realizacji umowy lub do końca okresu przedawnienia roszczeń.

  • Przysługujące prawa

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem.

  • Informacja o skardze do organu nadzoru

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza postanowienia RODO.

Informacja o dobrowolności podania danych

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Dla kandydatów do pracy jest warunkiem prawidłowej realizacji procesów rekrutacyjnych.

Dla osób zatrudnianych jest warunkiem prawidłowej realizacji zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenie oraz wszelkich dokumentów wynikających z Kodeksu Pracy, obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych, realizacji działalności Administratora.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@personnel-international.pl  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Personnel International BPO Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 52A, 44-100 Gliwice.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU Personnel International BPO

1. Administrator
Administratorem danych osobowych jest spółka Personnel International BPO Sp. Z o.o., działająca pod marką Personnel International BPO, z siedzibą w Gliwicach 44-100, przy ul. Zwycięstwa 52a, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000326234 (dalej: „Administrator”).
Administrator danych osobowych i właściciel serwisu personel.com.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów.
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

2. Znaczenie pojęć używanych w polityce prywatności
Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Personnel International BPO Sp. Z o.o. w Serwisach w celu poszukiwania ofert pracy, aplikowania na nie i udziału w procesach rekrutacyjnych.
Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów, wykorzystywanych do zarządzania usługami.
Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, 
w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.
Pracodawcy – pracodawcy lub agencje doradztwa personalnego publikujący ogłoszenia o pracę w naszych Serwisach lub korzystający z usług rekrutacyjnych.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).
Serwis lub Serwisy – serwisy internetowe należące do Personnel International BPO sp. z o.o., 
w ramach, których świadczymy swoje usługi. Serwis umieszczony jest pod następującym adresem: www.personnel.com.pl
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i/lub korzysta z usług oferowanych przez Personnel International BPO sp. Z o.o. w Serwisach.
Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Personnel International BPO sp. z o.o. w Serwisach, które nie wymagają założenia Konta.

3. Inspektor Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować drogą e-mailową: iod@personnel-international.pl

4. Cele przetwarzania Państwa Danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe Kandydatów i Pracowników przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na podstronach www.personnel.com.pl/kontakt w następujących celach:
– udzielenia odpowiedzi w zakresie wskazanym przez Państwa w Formularzu kontaktowym. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności formularza. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości wysłania danych poprzez formularz. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.
Administrator przetwarza dane osobowe Kandydatów szukających pracy, przekazywane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i rejestrujących się w serwisie w następujących celach:
– realizacji procesów rekrutacyjnych oraz założenia i utrzymania konta użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji w serwisie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości rejestracji i założenia konta w serwisie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.
– profilowania danych Kandydatów – zestawiania Podawanych przez Państwa informacji w sposób automatyczny oraz automatyczne dopasowanie profilu Kandydata pod oferty pracy w celu realizacji usług, w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne. Profilowanie danych odbywa się na podstawie udzielonej Przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzania RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym współadministratorom lub wskazanym poniżej kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
– osoby zajmujące się rekrutacją i kadrą decydującą o zatrudnieniu oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych oraz prawnicy
– podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:
– prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
– prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
– prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
• kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator będzie weryfikował ich prawidłowość;
• kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
• Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
• Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora co do zasadności sprzeciwu;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
– prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądanie przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.

7. Możliwość wycofania zgody
W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą wysłania żądania wycofania zgody na adres e-mail iod@personnel-international.pl

8. Przetwarzania danych poza terytorium UE
Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że:
– z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
– przekazanie danych odbywać się będzie zna podstawie Standardowych Klauzul Umownych do podmiotu który zobowiązał się działać zgodnie z RODO.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Pliki cookies
W celu udoskonalenia funkcjonalności Serwisów, Administrator oświadcza, iż wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa za pomocą, której użytkownik przegląda strony internetowe.
Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.
Na podstawie gromadzonych informacji Administrator może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Użytkowników. Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Serwisami.
W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.
Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

11. Analityka internetowa
Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
– poprzez gromadzenie plików cookies;
– poprzez korzystanie z Google Analytics.
Administrator oświadcza, że korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (dalej: „Google”). Google Analytics przetwarza pliki cookies zawierające informacje dotyczące oglądalności stron internetowych, a także profilu systemowego Użytkownika (w tym jego adresie IP).
Wspomniane wyżej informacje są przekazywane Google i przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z Serwisów przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na Serwisach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na Serwisach i korzystaniem z sieci Internet.
Google może również przekazywać powyższe informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawnie lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google.

12. Profilowanie
Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach oraz zestawiania podawanych przez Użytkowników informacji w sposób automatyczny w celu automatycznego dopasowania profilu Użytkownika do ofert pracy w celu realizacji usług w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne korzystając z danych dobrowolnie podanych przez Użytkowników.
Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo sprzeciwu do objęcia go mechanizmem profilowania. Administrator oświadcza, iż posiada techniczne narzędzia, umożliwiające Użytkownikowi wyrażenie takiego sprzeciwu.